Code tạo banner quảng cáo banner chạy dọc 2 bên

Code tạo banner quảng cáo banner chạy dọc 2 bên

Đối với Blogspot
B1- Đăng nhập vào Blog
B2- Vào bố cục (Layout)
B3- Chọn Thêm tiện ích (add widget)
B4-Tạo một widget HTML\Javascripts và chèn vào đoạn code bên dưới :

Còn đối với website thì bạn chỉ cần  thêm phần code dưới lên trên thẻ đóng </body>
 ( Chú ý: các bạn thay đổi phần chữ màu đỏ theo ý thích của bạn nhé )
 <div id="left_ads_float">

        <a href="Link đường dẫn" target="_blank"><img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-DFWCRf2oANg/UmDs8ZxWtiI/AAAAAAAAFC0/0Ecu36I5MgI/s1600/fptarena1.png" width="120" /></a>

    </div>

    <div id="right_ads_float">

       <a href="Link đường dẫn" target="_blank"><img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-DFWCRf2oANg/UmDs8ZxWtiI/AAAAAAAAFC0/0Ecu36I5MgI/s1600/fptarena1.png" width="120" /></a>

    </div>

<style>

#left_ads_float

{

    bottom:24px;

    left: 10px;

    position:fixed; }

#right_ads_float

{

    bottom:24px;

    right: 10px;

    position:fixed;

}

</style>

<script>

var vtlai_remove_fads=false;

function vtlai_check_adswidth()

    {

        if(vtlai_remove_fads)

        {

            document.getElementById('left_ads_float').style.display='none';

            document.getElementById('right_ads_float').style.display='none';

            return;

        }else if(document.cookie.indexOf('vtlai_remove_float_ads')!=-1)

        {

            vtlai_remove_fads=true;

            vtlai_check_adswidth();

            return;

        }

        else

        {

            var lwidth=parseInt(document.body.clientWidth);

            if(lwidth<1110)

            {

                document.getElementById('left_ads_float').style.display='none';

                document.getElementById('right_ads_float').style.display='none';

            }

            else

            {

                document.getElementById('left_ads_float').style.display='block';

                document.getElementById('right_ads_float').style.display='block';

            }

            setTimeout('vtlai_check_adswidth()',10);

        }

    }

</script>

Cách tạo Banner quảng cáo trượt dọc 2 bên cho blogspot / website

- Dạng này là dạng 2 banner ở 2 bên web. Khi kéo chuột xuống sẽ có hiệu ứng 2 banner trượt theo khi kéo chuột xuông
Chúng ta thường áp dụng cách này nhiều hơn cách phía trước 

Cách làm như sau
Đối với website: Bạn chỉ cần thêm phần code dưới lên trên thẻ đóng 
Đối với Blogspot
B1- Đăng nhập vào Blog
B2- Vào bố cục (Layout)
B3- Chọn Thêm tiện ích (add widget)
B4-Tạo một widget HTML\Javascripts và chèn vào đoạn code bên dưới :
<div id="divAdRight" style="DISPLAY: none; POSITION: absolute; TOP: 0px">     

<a href="http://hoangminhstar.blogspot.com/"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-DFWCRf2oANg/UmDs8ZxWtiI/AAAAAAAAFC0/0Ecu36I5MgI/s1600/fptarena1.pngwidth="125" /></a>

</div>     

<div id="divAdLeft" style="DISPLAY: none; POSITION: absolute; TOP: 0px">     

<a href="www.chiase69.com"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-DFWCRf2oANg/UmDs8ZxWtiI/AAAAAAAAFC0/0Ecu36I5MgI/s1600/fptarena1.pngwidth="125" /></a>     

</div>

     

<script>     

    function FloatTopDiv()     

    {     

        startLX = ((document.body.clientWidth -MainContentW)/2)-LeftBannerW-LeftAdjust , startLY = TopAdjust+80;     

        startRX = ((document.body.clientWidth -MainContentW)/2)+MainContentW+RightAdjust , startRY = TopAdjust+80;     

        var d = document;     

        function ml(id)     

        {     

            var el=d.getElementById?d.getElementById(id):d.all?d.all[id]:d.layers[id];     

            el.sP=function(x,y){this.style.left=x + 'px';this.style.top=y + 'px';};     

            el.x = startRX;     

            el.y = startRY;     

            return el;     

        }     

        function m2(id)     

        {     

            var e2=d.getElementById?d.getElementById(id):d.all?d.all[id]:d.layers[id];    

            e2.sP=function(x,y){this.style.left=x + 'px';this.style.top=y + 'px';};     

            e2.x = startLX;     

            e2.y = startLY;     

            return e2;     

        }     

        window.stayTopLeft=function()     

        {     

            if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop)     

                var pY =  document.documentElement.scrollTop;     

            else if (document.body)     

                var pY =  document.body.scrollTop;     

             if (document.body.scrollTop > 30){startLY = 3;startRY = 3;} else  {startLY = TopAdjust;startRY = TopAdjust;};     

            ftlObj.y += (pY+startRY-ftlObj.y)/16;     

            ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);     

            ftlObj2.y += (pY+startLY-ftlObj2.y)/16;     

            ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);     

            setTimeout("stayTopLeft()", 1);     

        }     

        ftlObj = ml("divAdRight");     

        //stayTopLeft();     

        ftlObj2 = m2("divAdLeft");     

        stayTopLeft();     

    }     

    function ShowAdDiv()     

    {     

        var objAdDivRight = document.getElementById("divAdRight");     

        var objAdDivLeft = document.getElementById("divAdLeft");       

        if (document.body.clientWidth < 1000)     

        {     

            objAdDivRight.style.display = "none";     

            objAdDivLeft.style.display = "none";     

        }     

        else     

        {     

            objAdDivRight.style.display = "block";     

            objAdDivLeft.style.display = "block";     

            FloatTopDiv();     

        }     

    } 

</script>     

<script>     

document.write("<script type='text/javascript' language='javascript'>MainContentW = 1000;LeftBannerW = 125;RightBannerW = 125;LeftAdjust = 5;RightAdjust = 5;TopAdjust = 10;ShowAdDiv();window.onresize=ShowAdDiv;;<\/script>");     

</script>

Phần bạn cần tùy chỉnh code
  • http://hoangminhstar.blogspot.com/ : là liên kết mở ra khi người đọc click vào ảnh.
  • Phần màu cam trong đoạn code <img src="…"/>  là link ảnh banner trượt dọc sẽ hiển thị
  • width="125" : chiều rộng của banner. Có 2 giá trị được đánh dấu màu cam
  • MainContentW = 1000 : chiều rộng trang web. Có 2 giá trị được đánh dấu cùng màu tím,
  • LeftAdjust = 5 : khoảng cách từ mép trái trang web đến banner
  • RightAdjust = 5 : khoảng cách từ mép phải trang web đến banner
  • TopAdjust = 10 : khoảng cách từ mép trên trang web đến banner
Code tạo banner quảng cáo banner chạy dọc 2 bên Reviewed by MIN MIN on 05:36:00 Rating: 5
Tất cả bản quyền được bảo vệ bởi Diệp Hồ Hoàng Minh © 1999
Powered , Designed by Hoàng Minh | Facebook | Youtube

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.