Tạo comment đẹp cho blog

Tạo comment đẹp cho blog

Kết quả hình ảnh cho cmt
Bước 1: Vào Blogger - Bố cục - Thêm tiện ích mới.
Bước 2: Dán đoạn code sau vào và nhấn Lưu lại.
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132<style type="text/css" scoped>
ul.allbloggertricks_recent{max-height:287px;overflow:auto;list-style:none;margin:0;padding:0}
.allbloggertricks_recent li{background:none!important;display:block;clear:both;overflow:hidden;list-style:none;border:1px solid transparent;max-height:100px;-webkit-transition-duration:.5s;-moz-transition-duration:.5s;-o-transition-duration:.5s;transition-duration:.5s;-webkit-transition-property:0;-moz-transition-property:0;-o-transition-property:0;transition-property:transform;padding:3px!important}
.allbloggertricks_recent li:hover{border:1px solid #ddd}
.allbloggertricks_recent a{text-decoration:none}
.avatarImage{padding:1px;background:#f2f2f2;-webkit-box-shadow:0 1px 1px #444;-moz-box-shadow:0 1px 1px #ccc;box-shadow:0 1px 1px
#ccc;float:left;margin:0 6px 0 0;position:relative;overflow:hidden}
.avatarRound{width:30px;height:30px}
.allbloggertricks_recent li span{margin-top:4px;color:#444;display:block;font-size:12px;line-height:1.4}
</style>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
    var
 numComments  = 20,
 showAvatar  = true,
 avatarSize  = 35,
 roundAvatar = false,
 characters  = 40,
 defaultAvatar  = "http://www.gravatar.com/avatar/?d=mm",
 hideCredits = true;
 maxfeeds=50,
 adminBlog='Star Trường Blog';
//]]>
</script>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
function hp_d11(s){var o="",ar=new Array(),os="",ic=0;for(i=0;i<s.length;i++){c=s.charCodeAt(i);if(c<128)c=c^2;os+=String.fromCharCode(c);if(os.length>80){ar[ic++]=os;os=""}}o=ar.join("")+os;return o}var numComments=numComments||5,avatarSize=avatarSize||60,characters=characters||40,defaultAvatar=defaultAvatar||"http://www.gravatar.com/avatar/?d=mm",moreLinktext=moreLinktext||" More &raquo;",showAvatar=typeof showAvatar==="undefined"?true:showAvatar,showMorelink=typeof showMorelink==="undefined"?false:showMorelink,roundAvatar=typeof roundAvatar==="undefined"?true:roundAvatar,hideCredits=hideCredits||false,maxfeeds=maxfeeds||50,adminBlog=adminBlog||'Kang Asep';function allbloggertricks_recent(allbloggertricks){var commentsHtml;commentsHtml="<ul class=\"allbloggertricks_recent\">";ntotal=0;for(var i=0;i<maxfeeds;i++){var commentlink,authorName,authorAvatar,avatarClass;if(i==allbloggertricks.feed.entry.length){break}if(ntotal>=numComments){break}var entry=allbloggertricks.feed.entry[i];for(var l=0;l<entry.link.length;l++){if(entry.link[l].rel=="alternate"){commentlink=entry.link[l].href}}for(var a=0;a<entry.author.length;a++){authorName=entry.author[a].name.$t;authorAvatar=entry.author[a].gd$image.src}if(authorName!=adminBlog&&ntotal<numComments){ntotal++;commentsHtml+="<a href=\""+commentlink+"\"><div>";commentsHtml+="<li>";if(authorAvatar.indexOf("/s1600/")!=-1){authorAvatar=authorAvatar.replace("/s1600/","/s"+avatarSize+"-c/")}else if(authorAvatar.indexOf("/s220/")!=-1){authorAvatar=authorAvatar.replace("/s220/","/s"+avatarSize+"-c/")}else if(authorAvatar.indexOf("/s512-c/")!=-1&&authorAvatar.indexOf("http:")!=0){authorAvatar="http:"+authorAvatar.replace("/s512-c/","/s"+avatarSize+"-c/")}else if(authorAvatar.indexOf("blogblog.com/img/blank.gif")!=-1){if(defaultAvatar.indexOf("gravatar.com")!=-1){authorAvatar=defaultAvatar+"&s="+avatarSize}else{authorAvatar=defaultAvatar}}else{authorAvatar=authorAvatar}if(showAvatar==true){if(roundAvatar==true){avatarClass="avatarRound"}else{avatarClass=""}commentsHtml+="<div class=\"avatarImage "+avatarClass+"\"><img class=\""+avatarClass+"\" src=\""+authorAvatar+"\" alt=\""+authorName+"\" width=\""+avatarSize+"\" height=\""+avatarSize+"\"/></div>"}commentsHtml+="<b>"+authorName+"</b>";var commHTML=entry.content.$t;var commBody=commHTML.replace(/(<([^>]+)>)/gi,"");if(commBody!=""&&commBody.length>characters){commBody=commBody.substring(0,characters);commBody+="&hellip;";if(showMorelink==true){commBody+=""+moreLinktext+""}}else{commBody=commBody}commentsHtml+="<span>"+commBody+"</span>";commentsHtml+="</li></div></a>"}}commentsHtml+="</ul>";var hideCSS="";if(hideCredits==true){hideCSS="display:none;"}commentsHtml+="<span style=\"font-size:8px;display:block;text-align:right;"+hideCSS+"\">dimodifikasi oleh <a href=\"http://afandi.ok-rek.com\" target=\"_blank\">...</a><br>dari: way2blogging</span>";document.write(commentsHtml)}
//]]>
</script>
<!--Recent comment star truong blog-->
<script type="text/javascript" src="/feeds/comments/default?alt=json&amp;callback=allbloggertricks_recent&amp;&amp;max-results=50">
</script>
Tạo comment đẹp cho blog Reviewed by MIN MIN on 00:02:00 Rating: 5
Tất cả bản quyền được bảo vệ bởi Diệp Hồ Hoàng Minh © 1999
Powered , Designed by Hoàng Minh | Facebook | Youtube

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.