TUT DAME 051

                                                            TUT DAME 051

KHÔNG CẦN ĐĂNG NHẬP NHÉ.
FAKE IP Hàn Quốc + NN Hàn Quốc
Rồi vô link này: https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051

-Điền gmail mình fb mình
-Điền tên victim
-Link victim
-100001078700339@facebook.com (chỗ này lấy ID nó nhập vào) có gmail càng tốt
 -Chọn 12 tuổi  nếu fake cmnd 2006 nhé, nếu fake cmnd 2004 thì chọn 10 tuổi, các bạn nên fake CMND năm 2004 thì dame mạnh hơn.
 -Thần chú: 나는이 계좌의 아버지 다. 내 아들은 나이가 들지 않아서 Facebook 나이가 들었으므로  Facebook, 아들은 피곤함 Facebook 의 흔적이 있지만, 나는 그것을 원하지 않습니다. 계속가. 
Đợi 5p rep case : 내아들의생일은앞으로페이스북페이스북계정을삭제재생에적합하지않습니다 - 내자녀의이름: Lê Việt Thắng- 내아들의실제생일 : 27-11-2006 - 자녀의전기의 URL : https://www.facebook.com/leviet.thang.925  그는페이스북을재생하려면나이어린이었기때문에계정을삭제하십시오  UP CMND lên
Vào tiếp: https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
-Điền link victim
Điền tên victim
-12 Tuổi
 -Thần chú: 페이스북을수행하기에너무작은이계정에태어난페이스북검토하고페이스북의감사에서이계정을삭제하려면
-Email acc bạn
 Vào Link https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
-Điền link victim
-Tên victim
-12 tuổi
-Thần chú: 이계정은 12 세페이스북을연주하기에너무어린입니다및법률커뮤니티표준그래서페이스북계정감사를삭제할것으로예상위반
-Email acc của bạn:


Rep mail 2 link 13t+14t nếu có: 연령이계정은 12 년페이스북을연주할자격이없습니다 - 내자녀의이름: Lê Việt Thắng- 내아들의실제생일: 27-11-2006 ( Nếu không có 2-2-2006 ) - 난그냥더많은친척들이페이스북페이스북내가무슨말을고려소원도움을원하는감사

                                                          END TUT BY #HNT
TUT DAME 051 Reviewed by Nặc danh on 00:34:00 Rating: 5
Tất cả bản quyền được bảo vệ bởi Diệp Hồ Hoàng Minh © 1999
Powered , Designed by Hoàng Minh | Facebook | Youtube

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.